„eSzkoła” to cykl projektów systemowych, które stanowią odpowiedź na nowe potrzeby edukacji. Dzięki innowacyjnym metodom nauczania promowanym w realizowanych projektach szkoły rozwijają kreatywność uczniów i pomagają zdobywać umiejętności, które w XXI wieku są niezbędne w dalszej nauce i przyszłej pracy zawodowej.

„eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” to kontynuacja projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” – innowacyjnego programu edukacyjnego, skierowanego do uczniów i nauczycieli ze 105 szkół ponadpodstawowych w Wielkopolsce.

 „eSzkołami” zostało jak dotąd 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących, wybranych w porozumieniu ze starostami, wójtami i burmistrzami. Od 1 lipca 2011 r. do 31 października 2014 r. szkoły te wdrażają kształcenie metodą projektową i nauczanie problemowe, które jest wspomagane internetową Platformą Edukacyjną.

Naukowa „eSzkoła”

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” jest realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

Pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sprawują opiekę merytoryczną i naukową w zakresie opracowania programów szkoleń dla nauczycieli i materiałów szkoleniowych. Pełnią rolę konsultantów dla nauczycieli w doborze tematyki projektów, a także doradzają im w ramach metodyki i prowadzenia zajęć z grupą projektową w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Ważnym działaniem jest przeprowadzenie trzydziestu dwóch wykładów online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla uczniów i nauczycieli wybranych szkół.  Uczestniczą w nich wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt – reprezentacja wybrana w sposób bezpośredni, na sali wykładowej Uniwersytetu, a pozostali dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej przez Internet. Wykłady są również rejestrowane na nośnikach cyfrowych.

Korzyści dla szkoły…

Realizacja projektu, obejmująca corocznie dwie grupy uczniów w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie, wiąże się z upowszechnieniem kształcenia przez rozwiązywanie problemów oraz metodę projektów, jako sposobem realizacji zajęć pozalekcyjnych. W przyszłości może się to przyczynić do intensywniejszego wykorzystywania wspomnianych strategii na lekcjach przedmiotowych.

Wszelkie działania uczniów są realizowane na platformie cyfrowej. Projekt nie tylko przynosi poprawę wyników w egzaminach zewnętrznych – dzięki niemu powstaje także unikatowy zbiór materiałów cyfrowych, wypracowanych przez uczniów i związanych przede wszystkim z Wielkopolską.

…oraz doskonałe doświadczenie dla uczniów

Dzięki innowacyjnemu sposobowi uczenia się i zdobywania umiejętności, uczniowie zwiększają swoje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Doświadczenie pracowników Uniwersytetu podpowiada, że swoboda w wyborze tematów, określanie celów i sposobów ich realizacji przez samych uczniów to czynniki wpływające zdecydowanie pozytywnie na traktowanie uczenia się przez uczniów, jako osobistego wyzwania.

Przede wszystkim jednak, na skutek większej swobody i samodzielności, uczniowie, którzy dotąd mieli niskie osiągnięcia, mogą się wykazać nieodczytanymi zdolnościami i zainteresowaniami przyrodniczymi i matematycznymi.

Projekt zdecydowanie zwiększy zakres dostrzeganych powiązań międzyprzedmiotowych i interdyscyplinarnych.